Prašymų formos

PARVIRTINTA
                                                                               Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
                                                                               direktoriaus 2009 m. gegužės 20 d.
                                                                               Įsakymu Nr. VI-16

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
INTERESANTŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Interesantų aptarnavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (toliau – Muziejus) reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų (toliau – Asmenys) prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. 
2.  Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: 
Prašymas – asmens kreipimasis į Muziejų prašant paslaugos pasinaudoti muziejaus fondų rinkiniais. 
Prašymo nagrinėjimas – darbuotojo veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą ir esmės nustatymą. 
Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, asmeniui suteikta paslauga, pateikta informacija. 
3.  Asmenys prašymus gali pateikti visą Muziejaus darbo dienos laiką. 
4.  Asmenų prašymai nagrinėjami pagal Muziejaus kompetenciją.  

II. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS 

5. Asmenų prašymai gali būti pateikti raštu (tiesiogiai atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ar elektroniniu paštu. 
6. Fiziniai asmenys, pageidaujantys gauti tam tikrą Muziejaus paslaugą, užpildo Muziejaus patvirtintą prašymo formą, juridiniai asmenys pateikia įstaigos prašymą. Asmenų  kreipimaisi gali būti pateikti ir laisva forma, būtina nurodyti asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, paslaugos gavimo tikslą. 
7. Asmens prašymas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui raštu.  

III. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS 

8. Muziejaus vyriausioji fondų saugotoja priima prašymus ir paveda skyrių darbuotojams aptarnauti interesantą. Interesantas aptarnaujamas per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. 

IV. ATSAKYMŲ Į PRAŠYMĄ PARENGIMAS
IR PATEIKIMAS INTERESANTUI 

9. Į prašymą suteikti paslaugą atsakoma suteikiant paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.

 V. PASLAUGOS SUTEIKIMAS

10. Paslauga suteikiama Lietuvos aukštųjų mokyklų ir universitetų studentams, pateikus aukštųjų mokyklų ir universitetų prašymus, kuriuose nurodomas paslaugos gavimo tikslas ir kokią informaciją iš Muziejaus pageidauja gauti. 
11. Fiziniams asmenims paslauga suteikiama pateikus asmeninį prašymą, nurodant paslaugos gavimo tikslą ir kokią informaciją iš Muziejaus pageidauja gauti. 
12. Juridiniams asmenims paslauga suteikiama pateikus įstaigos prašymą, nurodant paslaugos gavimo tikslą ir kokią informaciją iš Muziejaus pageidauja gauti gauti. 
13. Pagrindinio fondo eksponatai teikiami interesantui tik išimtinais atvejais, atsižvelgiant į eksponato būklę. Teikti ar ne nustato muziejaus darbuotojai. 
14. Eksponatai yra pateikiami interesantui peržiūrėjus fondines ir inventorines kartotekas ir nurodžius šifro numerį. 
15. Eksponatų skolinimas ar nuoma ne muziejinėms institucijoms vykdomas tik išimtinais atvejais , atsižvelgiant į eksponato būklę ir suderinus su Muziejaus rinkinių komisija. 
16.  Interesantas eksponato naudojimo metu atsako už jo būklę. 
17. Interesantas turi teisę pasidaryti eksponato kopiją, suderinęs su muziejaus vyr. fondų saugotoja dėl muziejinio eksponato kopijos naudojimo. 
18.  Naudojant eksponatų kopijas privaloma nurodyti priklausomybė muziejui. 
19. Už paslaugą atsiskaitoma pagal Klaipėdos m. savivaldybės tarybos patvirtintą muziejaus mokamų paslaugų kainoraštį.  

PATVIRTINTA
                                                                               Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
                                                                               direktoriaus 2011 m. kovo 9 d.
                                                                               įsakymu Nr. VI-15

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJAUS INTERESANTŲ APTARNAVIMO TAISYKLIŲ, patvirtintų Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus 2009 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V I-6, PRIEDAS 

1. Ruošiantis muziejaus eksponatų perkėlimui į naujas fondų patalpas, nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. apriboti archeologijos, istorijos ir etnografijos skyrių eksponatų iš muziejaus fondų pateikimą interesantams. 

Naujienlaiškio prenumerata

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį – ir pirmieji sužinosite apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus naujienas, renginius.